زندگی میگذرد 

اگر سخت بگیری بد میگذرد

اگهارام باشی زندگی برایت جذاب میشود

مهم خودت هستی

که بخوای زندگیت را چجور ادامه بدهی

کینه

نفرت

بدی

انتقام

یا

خوشی

بخشش

گذشت

خوبی

کدومو میخوای زندگی تموم میشه با همه خوها و‌بدی هاش

پس درست زندگی کن