🍇 *_زندگی زیباترمیشود اگرهمه خیرخواه یکدیگرباشیم.._*


🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه ماشین عروس ودامادی رادیدی که توخیابون و یاجلو درب منزلت ردمیشود،.._*

_پس برای خوشبختی آنها دعا کن تا زندگی پربرکتی وسعادتمندی داشته باشند..._

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه زن حامله ای رادیدی_*

*_لبخندی بزن وبگو؛_*😊

_"خدایا فرزندان ونسلش راصالح بگردان._

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه تواداره ای کارهای اداری خودت راتمام کردی وآنجاراباصفی طولانی ترک میکنی باخودت زمزمه کن:_*

_"پروردگارا.._

_همانگونه که کارمن حل وتمام شد..کارهای این بندگانت راهم حل وآسان کن.._


🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه ازمطب دکتریابیمارستان مرخص میشوی و دکتربه تومژده بهبودی وضعت وبهترشدنت میدهد،.._*

_همان لحظه دعاکن وازپروردگار خالصانه بخواه که همه بیماران راشفای عاجل بدهد..._

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه به منزلت برمیگردی ومی بینی مادرت ویاهمسرت غذایت راآماده کرده و جلو رویت گذاشته.._*

☺ _لبخندی بزن وبگو:_

*_" خداوندا مرا ازوجود ایشان محروم نگردان وبرای او وهمه مسلمانان دعای خیرکن.._*

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه جنازه ای رادیدی دارندبسوی قبرستان میبرند._*

_.برای اون میت دعای مغفرت ورحمت کن.._

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه کنارجاده کسی رادیدی منتظر وسیله است_ _ویاماشینی خراب شده، اگر نمیتوانی کاری کنی.._*

_حداقل دعا کن تا خداوند خودش براشون میسرکند.._

🍇🍥🍇🍥🍇🍥🍇


🍥 *_هنگامیکه کسی را دیدی صاحب شغل خوب ویامنزل وماشینی شده.._*

_برایش دعای خیروبرکت کن..._

.......

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥


☝  *_تونمیدانی دعا_*

*_چه کاری برای صاحبش میکند؟_*


👈 _چه بسا مصیبت وبلایی راازتو دفع کند.._

👈 _چه بسا گرهی ازمشکلاتت راگشاید.._

👈 _چه بسابیمارت راشفادهد..._

👈 _وچه بسا.....